Fetma

>> Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

>> Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !!

En normalt byggd människas kroppsvikt utgörs cirka 20% av fettväv. Inget annat organ kan ändra vikt så mycket som fettväven, varför viktskillnader ofta beror på ändringar i mängden fettväv. En övervikt på grund av ökad mängd fettväv är vad som kallas för fetma. Ett annat ord för det är obesitas. Om övervikten är mer måttlig behöver det inte bero på fetma, utan kan handla om ökad skelettmuskelmassa eller ökad skelettmängd.

BMI – Body Mass Index – är en metod som kan användas för att ställa en persons vikt i relation till dennes längd, och i vissa fall få signaler som antyder fetma. Ett för högt BMI-värde ökar risken för att en person ska ådra sig dödliga sjukdomar på grund av fetma.

Fetma och viktökning i allmänhet uppstår när en person förbrukar mindre energi än vad han eller hon får i sig genom födoämnen. Den intagna energin som ”blir över” lagras i kroppen upp som fettväv. Dock är det svårt att med säkerhet säga vad det är som felar i samband med fetma – om personen äter för mycket eller rör sig för lite. Det är möjligt att personer som drabbats av fetma har låg så kallad basalmetabolism. All aktivitet med kroppen ”kostar” energi. I den basala metabolismen ingår allt ifrån sömn, andning, hjärtarbete, tankeverksamhet och matsmältning. Teorin om att personer med fetma har lägre basalmetabolism omkullkastas dock i många fall då personer med fetma ofta har en högre energiförbrukning än normalviktiga. Detta kan förklaras av att fettväven hos en människa inte bara innehåller fettdroppar utan också vanliga celler, kärl och bindväv. Dessa komponenter utgör också sin del av energiförbrukningen, och en person med mycket fettväv har alltså flera sådana energikrävande komponenter.

Det kan givetvis vara så att fetma beror på att den drabbade gör sig av med mindre energi i det vardagliga livet än en normalviktig. Det kan till exempel tänkas att en normalviktig person går en viss sträcka emedan en person med fetma kanske bestämmer sig för att ta ett fordon till hjälp.

Personer med fetma har alltså för högt energiintag i förhållande till vad de förbrukar. En persons födointag styrs av fysiologiska och psykologiska faktorer, dessutom bidrar miljö och kulturella faktorer till utformningen av en persons matvanor. Ett för högt energiintag kan möjligen förklaras av människans tidiga historia som jägare. Det är inte omöjligt att det på den tiden förekom längre perioder med litet födointag, och att de som överlevde då var de som hade mest ”ekonomisk” energiförbrukning – det vill säga lagrade energin bäst. Men den energin gjode de sig av med, och det kan tänkas att personer med fetma idag är personer som ärvt den ”ekonomiska” förbrukningen från sina förfäder. Det som var bra då, kan alltså vara mindre bra i vissa kulturer idag där det är vanligt med stor tillgång till föda, men aktivitetsnivåer som är låga på grund av sittande arbeten, transportmedel och så vidare.

Fetma för med sig en rad negativa inslag. Många personer med fetma upplever sig som fula, när de till exempel ser smala fotomodeller. Andra kan bli retade eller mobbade för sin fetma och därför må dåligt psykologiskt. En fysiologisk risk som fetma medför är den ökade sannolikheten att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Enkelt beskrivet bidrar fettet bland annat till att proppa igen blodkärl. Blodkärlens byggstenar är kolesterol som det finns mycket av i fet mat – tillförs för mycket fett så blir väggarna för tjocka och blodflödet minskar, vilket ökar risken för sjukdom. Fetma kan också leda till ökade blodglukosnivåer och ökad belastning på leder – Förslitning i knäleden är inte ovanligt i samband med fetma.

Vid fetma är det viktigt att den drabbade gör två ändringar i sina kostvanor. Till att börja med måste intaget av mättat fett minskas och för det andra måste mängden kostfiber som intages öka. Om en person med fetma ökar mängden kostfiber i sin mat, och minskar halten mättat fett, så blir effekten minskat kolesterol vilket i sin tur gör att risken minskar för hjärt- och kärlsjukdomar.